เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

สิงโตใบพัดแดง

Bulbophyllum trigonopus (Rchb.f.) P.T.Ong
Cirrhopetalum trigonopus Rchb.f.; Bulbophyllum trigonopus Rchb.f.; Cirrhopetalum abbreviatum Rchb.f.; Cirrhopetalum concinnum Hook.f.; Phyllorkis ridleyana (Hook.f.) Kuntze; Bulbophyllum pulchellum Ridl.; Bulbophyllum pulchellum var. brachysepalum Ridl.; Bulbophyllum pulchellum var. purpureum Ridl.; Bulbophyllum asperulum J.J.Sm.; Bulbophyllum abbreviatum (Rchb.f.) Rchb.f. ex Seidenf.; Cirrhopetalum asperulum (J.J.Sm.) Garay
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีเหง้าทอดเลื้อยระยะห่างยาว 0.5-1 ซม. ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่ถึงทรงรีมีสัน จำนวน 4-5 สัน ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปไข่กลับถึงรูปรี กว้าง 2 ซม. ยาว 8-10 ซม. ปลายใบมน ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อกึ่งซี่ร่ม จำนวน 5-10 ดอก ดอก บานเต็มที่ยาว 0.7-1 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองอ่อน มีแต้มจุดสีม่วงแดงหนาแน่น กลีบปากสีม่วงแดง ปลายกลีบสีเหลือง กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ ขอบกลีบมีขนครุย กลีบเลี้ยงคู่ข้างรุปขอบขนานแกมรูปไข่ กลีบดอกรูปใบหอกแคบ ขอบกลีบมีขนขนครุย กลีบปากรูปลิ้นหนา เส้าเกสร ยาวประมาณ 1 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง
Epiphyte, sympodial; rhizome creeing with 0.5 - 1 cm long between each other; pseudobulbs ovoid to ellipsoid, angular 4 - 5-angled. Leaves 1, terminal of pseudobulb, obovate to elliptic, apex obtuse. Inflorescence arising from base of pseudobulb, sub-umbellate, 5- to 10-flowered. Flowers 0.7 - 1 cm long, sepals and petals pale yellow with densely reddish-purple dots, lip dark reddish-purple with yellow at apex; dorsal sepal ovate, margin ciliate; lateral sepals ovate-oblong, upper part of margins connate; petals narrowly lanceolate, margins ciliate; lip lingulate, thick; column ca. 1 mm long, anther cap yellow.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 50-300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนตุลาคม. การกระจายพันธุ์: คาบสมุทรมลายู
Tropical evergreen forest in Peninsular Thailand; 50 - 300 m alt. Flowering in October. Distribution: Peninsular Malaysia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: