เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

สิงโตพู่มูเซอ

Bulbophyllum tripaleum Seidenf.
-
สิงโตพู่, สิงโตมูเซอ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ เหง้าสั้น ลำลูกกล้วยรูปทรงเกือบกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. สีเขียวเข้ม มีกาบสีขาวหุ้ม ขึ้นชิดกัน ใบ จำนวน 2 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 2-2.8 ซม. ยาว 10-12 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบกึ่งซี่ร่ม ปลายช่อโค้งลง ดอกย่อยจำนวนมาก ก้านช่อดอกยาว 3-6 ซม. ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 2 มม. สีม่วงแกมเขียว กลีบเลี้ยงด้านนอกมีขน ปลายกลีบมีติ่งห้อย ยาวประมาณ 4 มม. กลีบเลี้ยงกลางรูปใบหอก กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปสามเหลี่ยมกว้าง กลีบดอกรูปแถบ กลีบปากรูปคล้ายลิ้น ปลายโค้งลง แผ่นกลีบหนา
Epiphyte, sympodial; rhizome short, pseudobulbs subglobose, 1.5 - 2 cm in diameter, dark green covered by white sheath, clustered on rhizome. Leaves 2, terminal of pseudobulb, oblong-lanceolate, 2 - 2.8 cm wide, 10 - 12 cm long, apex acute. Inflorescence arising from base of pseudobulb, sub-umbellate, pendulous, many- flowered; peduncle 3 - 6 cm long. Flowers ca. 2 mm across, dark greenish-purple; sepals with densely hairy on outer surfaces, nearly apex with palea ca. 4 mm long; dorsal sepal lanceolate, lateral sepals broadly triangular; petals linea; lip lingulate, recurved, thick.
พบตามป่าดิบเขา และป่าดิบเแล้งทางภาคเหนือที่ระดับความสูง 700-1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเลออกดอกช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน. การกระจายพันธุ์: พืชถิ่นเดียวของประเทศไทย
Hill evergreen forest and dry evergreen forest in Northern Thailand; 700 - 1,300 m alt. Flowering in March - April. Distribution: Endemic to Thailand.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: