เผยแพร่เมื่อ/created date: 31 Dec 2021

กะเรกะร่อนเขา

Cymbidium dayanum Rchb.f.
Cymbidium eburneum var. dayanum (Rchb.f.) Hook.f.
กะเรกะร่อนปากแดง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ สูง 50-80 ซม. ลำลูกกล้วยรูปกระสวย แบน หุ้มด้วยกาบใบ ใบ จำนวน 5-7 ใบ ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปแถบ กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 30-60 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกจากกาบใบที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ โค้งหรือห้อยลง ดอก บานกว้าง 3.5-5 ซม. สีขาวครีม มีเส้นสีแดงม่วงกลางกลีบดอก กลีบปากสีแดงม่วงมีแถบสีส้มหรือสีเหลืองกลางกลีบ กลีบเลี้ยงรูปใบหอกกลับแกมขอบขนาน กลีบดอกรูปใบหอกกลับ กลีบปากรูปไข่ แยกเป็น 3 พู หูกลีบปากตั้งขึ้น กลีบปากพูกลางรูปไข่ ปลายกลีบแหลม โค้งลง กลางกลีบมีสันยาว 2 สัน
Epiphyte, sympodial; 50 - 80 cm tall; pseudobulbs fusiform, bilaterally flattened, covered with leaf sheath. Leaves 5 - 7, disitichous, linear, 1 - 1.5 cm wide, 30 - 60 cm long, apex acute. Inflorescence arising from within sheaths at base of pseudobulb, racemose, arcuate or pendulous, many-flowered. Flowers 3.5 - 5 cm across, white or cream with maroon stripe, lip maroon with organge or yellow stripe on the middle; sepals oblong- oblanceolate; petals oblanceolate; lip subovate, 3-lobed, sidelobes erect, midlobe ovate, apex acute, recurved, ormaments of 2 ridges on the middle.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่ระดับความสูง 1,200-1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน. การกระจายพันธุ์: เขตกึ่งอบอุ่นและเขตร้อนของทวีปเอเชีย
Hill evergreen forest in Northern, Northeastern and Eastern Thailand; 1,200 - 1,600 m alt. Flowering in August - November. Distribution: Subtemperate and tropical region of Asia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: