เผยแพร่เมื่อ/created date: 31 Dec 2021

เอื้องสายดอกขาว

Dendrobium bensoniae Rchb.f.
Callista bensoniae (Rchb.f.) Kuntze
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอกกลมเรียว ยาว 20-30 ซม. ใบ จำนวน 5-10 ใบ ออกสลับ แผ่นใบรูปใบหอกแคบ กว้าง 1.7-2 ซม. ยาว 8-12 ซม. ปลายใบแหลม ทิ้งใบช่วงออกดอก ช่อดอก ออกที่ข้อของลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะสั้น จำนวน 1-3 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 1.5-1.7 ซม. สีขาวครีม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวครีม กลีบเลี้ยงรูปรีแกมขอบขนาน กลีบดอกรูปพัดกว้างถึงรูปไข่กลับกว้าง กลีบปากรูปหัวใจ สีขาว กลางกลีบปากสีเหลืองมัมีแต้มสีม่วงดำที่โคนกลีบ
Epiphyte, sympodial; pseudobulds cylindrical, 20 - 30 cm long, slender. Leaves 5 - 10, alternate, narrowly lanceolate, 1.7 - 2 cm wide, 8 - 12 cm long, apex acute, deciduous when anthesis. Inflorescence arising from nodes of leafless pseudobulb, shortly recemose, 1- to 3-flowered. Flowers 1.5 - 1.7 cm across, sepals and petals creamy white; sepals oblong-elliptic; pepals broadly fabellate to broadly obovate; lip cordate, creamy white with an median yellow path and dark purple spots at base.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคเหนือ และภาคใต้ที่ระดับความสูง 450-1,550 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม. การกระจายพันธุ์: ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย และเมียนมา
Tropical evergreen forest in Northern and Peninsular Thailand; 450 - 1,550 m alt. Flowering in May. Distribution: Northeast India and Myanmar.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: