เผยแพร่เมื่อ/created date: 31 Dec 2021

เอื้องอาจารย์บลูม

Dendrobium blumei Lindl.
Onychium fimbriatum Blume; Aporum blumei (Lindl.) Rauschert; Ceraia fimbriata (Blume) M.A.Clem.; Dendrobium boothii Teijsm. & Binn.; Dendrobium tuberiferum Hook.f.; Callista boothii (Teijsm. & Binn.) Kuntze; Callista tuberifera (Hook.f.) Kuntze; Ceraia boothii (Teijsm. & Binn.) M.A.Clem.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยสีเขียวถึงเขียวแกมม่วง โคนโป่งพองเป็นรูปทรงรี มีสัน 4 สัน ปลายสอบเรียว เป็นก้านแข็ง ใบ จำนวน 4-9 ใบ ออกสลับ แผ่นใบรูปรีหรือรูปรีแกมรูปแถบ กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 2-5 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ดอกเดี่ยว ดอก บานเต็มที่กว้าง 1.2-1.3 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว ปลายกลีบมักมีแต้มสีชมพูแกมม่วง กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปสามเหลี่ยมเบี้ยว กลีบดอกรูปรีแกมขอบขนาน ขอบกลีบจักเป็นชายครุย กลีบปากรูปไข่กลับ มีสันตั้งแต่โคนกลีบถึงหลายกลีบ ขอบกลีบส่วนกลางหยักเป็นชายครุย หูกลีบปากมีเส้นสีชมพูแกมม่วง กลางกลีบมีจุดสีเหลือง
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs green to purplish-green, ellipsoid at base, with 4 angles, terminal slender and wiry. Leaves 4 - 9, alternate, elliptic to linear-elliptic, 1 - 1.5 cm wide, 2 - 5 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence solitary, arising from node of leafless pseudobulb. Flowers 1.2 - 1.3 cm across, white with purplish-pink at apex of sepals and petals; dorsal sepal ovate; lateral sepals obliquely triangular; petals oblong- elliptic, margin fimbriate; lip obovate with papillose keel from base to apex, midlobe margin fimbriate, purplish-pink lines on sidelobes and pale yellow blotch on the middle.
ป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 0-500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม. การกระจายพันธุ์: คาบสมุทรมลายู และอินโดนีเซีย
Tropical evergreen forest in Peninsular Thailand; 0 - 500 m alt. Flowering in June - July. Distribution: Peninsular Malaysia and Indonesia.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Dendrobium blumei Lindl. ORCHIDACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Dendrobium blumei Lindl. ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: