เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องแสดใหญ่

Dendrobium dickasonii L.O.Williams
Dendrobium arachnites Rchb.f.; Callista arachnites Kuntze; Dendrobium inversum Kraenzl. ex A.D.Hawkes; Dendrobium seidenfadenii Senghas & Bockemühl
เอื้องเกี๊ยะ, เอื้องเคี้ยะ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอก อวบสั้น ตั้งขึ้นหรือห้อยลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 ซม. ยาว 4-6 ซม. สีน้ำตาลแกมม่วงแดงเข้ม หรือ สีเขียวแกมน้ำตาล มีกาบใบหุ้ม ใบ จำนวน 5-10 ใบ ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 3.5-5 ซม. ปลายแหลม ทิ้งใบช่วงออกดอก ช่อดอก ออกที่ข้อใกล้ปลายยอด แบบช่อกระจะสั้นจำนวน 1-2 ดอก ดอก บานเต็มที่ กว้าง 3.5-4 ซม. สีส้มสด กลีบปากมีลายสีแดงเข้ม จากโคนจรดปลายกลีบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปแถบ กลีบปากรูปรีแกมขอบขนาน มีสัน 3 สัน ที่โคนกลีบปาก
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs shortly terete, stout, erect to pendulous, 0.8 - 1 cm in diameter, 4 - 6 cm long, purplish-brown to brownish- green, enclosed by persistent leaf sheaths. Leaves 5 - 10, distichous, oblong-elliptic, 1 - 1.5 cm wide, 3.5 - 5 cm long, apex acute; deciduous when anthesis. Inflorescence sub-terminal, shortly racemose, 1- to 2-flowered. Flowers 3.5 - 4 cm across, glossy orange, lip orange with dark red lines or branched lines from the middle to margin; sepals and petals linear-oblong; lip oblong-elliptic, with 3 longitudinal median keels at base of hypochile.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง ประมาณ 1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม. การกระจายพันธุ์: อินเดีย และเมียนมา
Hill evergreen forest in Northern Thailand; ca. 1,600 m alt. Flowering in May. Distribution: India and Myanmar.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: