เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

หวายเจดีย์

Dendrobium elliottianum P.O'Byrne
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย หรือ อาศัยบนหิน เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปน้ำเต้า มี 1-3 ข้อ สูง 0.4-2.2 ซม. ใบ จำนวน 2-6 ใบ ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 0.5-0.8 ซม. ยาว 3-5 ซม. ปลายใบเว้าตื้น ทิ้งในช่วงออกดอก ช่อดอก ออกที่ข้อลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะจำนวน 2-6 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.8-1 ซม. ดอกสีขาวมีสีม่วงที่ปลายกลีบปาก กลีบเลี้ยงกลางรูปใบหอก กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปสามเหลี่ยมเบี้ยว กลีบดอกรูปขอบขนาน กลีบปากรูปใบหอกกลับ หนา มีแคลลัสตรงกลางกลีบ ขอบกลีบปากหยักเป็นคลื่น
Epiphyte or lithophyte, sympodial; pseudobulbs flask-shaped, 1 - 3 nodes, 0.4 - 2.2 cm tall. Leaves 2 - 6, distichous, oblong, 0.5 - 0.8 cm wide, 3 - 5 cm long, apex emarginate, deciduous when anthesis. Inflorescence arising from node of pseudobulb, racemose, 2- to 6-flowered. Flowers 0.8 - 1 cm across, white with violet at apex of lip; dorsal sepal oblong; lateral sepals obliquely triangular; petals oblong; lip oblanceolate, incrassate with callus on the middle, margin undulate.
พบตามป่าหินปูนและป่าดิบชื้นทางภาคเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ที่ระดับความสูง 1,000-1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือน พฤศจิกายน - มกราคม. การกระจายพันธุ์: พืชถิ่นเดียวของประเทศไทย
Limestone forest and evergreen forest in Northern and Southwestern Thailand; 1,000 - 1,600 m alt. Flowering in November - January Distribution: Endemic to Thailand.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: