เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องเสี้ยน

Dendrobium exile Schltr.
Ceraia exilis (Schltr.) M.A.Clem.; Dendrobium heterocaulon Guillaumin; Aporum heterocaulon (Guillaumin) Rauschert
แส้พระอินทร์
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยยาวได้ถึง 90 ซม. รูปทรงกระบอก โคนโป่งพองเป็นรูปกระสวย ปลายสอบเรียวเป็นก้านกลมและแข็ง ใบ จำนวนมาก ออกสลับ แผ่นใบรูปทรงกระบอกเรียว ยาว 2-3 ซม. ปลายใบสอบเรียว ช่อดอก ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบหรือข้อของลำลูกกล้วย ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 2 ซม. สีขาว กลีบปากมีแต้มสีเหลืองจากโคนกลีบถึงกลางแผ่นกลีบปาก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปใบหอก กลีบปากแยกเป็น 3 พู หูกลีบปากรูปสามเหลี่ยม กลีบปากพูกลางรูปขอบขนานแคบ ปลายแหลม ขอบหยักเป็นคลื่น กลางกลีบมีสันหนา 3 สัน คางดอกเรียวเล็กยาวประมาณ 1 ซม.
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs up to 90 cm long, cylindrical, fusiform at base, terminal slender and wiry. Leaves many, alternate, terete, 2 - 3 cm long, attenuate. Inflorescence solitary, axillary or arising from node. Flowers ca. 2 cm across, white, lip white with yellow patch from base to the middle; sepals and petals lanceolate; lip 3- lobed, sidelobes triangular, midlobe narrowly oblong, apex acute, margin undulate, with 3 thick and stout keel on the middle; mentum slender, ca. 1 cm long.
พบตามป่าดิบเขาและป่าดิบแล้งทางภาคเหนือ และภาคตะวันตก ที่ระดับความสูง 300-700 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม. การกระจายพันธุ์: จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน.
Hill evergreen forest and dry evergreen forest in Northern and Western Thailand; 300 - 700 m alt. Flowering in November - December. Distribution: South China and Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: