เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

หางเปีย

Dendrobium keithii Ridl.
Aporum keithii (Ridl.) M.A.Clem.
เอื้องแผงก้างปลา
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำต้นรูปทรงกระบอก แบนและแข็ง ยาวได้ถึง 30 ซม. ห้อยลง มีกาบใบหุ้มลำต้น ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบแบนด้านข้าง หนาและอวบน้ำ สีเขียวถึงสีเขียวแกมม่วงแดง รูปใบหอก กว้าง 0.7-2 ซม. ยาว 3.5-6 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ซอกไป จำนวน 1-2 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 1 ซม. สีเขียวอ่อนแกมเหลือง มีจุดสีม่วงเล็กๆบริเวณโคนกลีบเลี้ยงและกลีบปาก กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปสามเหลี่ยม กว้าง กลีบดอกรูปไข่แกมขอบขนาน กลีบปากรูปพัดแคบ ขอบที่โคนกลีบปากสีม่วงแดง ปลายกลีบแยกเป็น 2 พู ขอบกลีบหยักเป็นคลื่น
Epiphyte, sympodial; stem terete, flattened, indurate, up to 30 cm long, pendulous, covered with leaf sheaths. Leaves many, distichous, bilaterally flattened, thick and succulent, green to purplish- green, lanceolate, 0.7 - 2 cm wide, 3.5 - 6 cm long, apex acute. Inflorescence axillary, 1- to 2-flowered. Flowers ca. 1 cm across, pale yellowish-green with more or less purple dots on sepals and lip base; dorsal sepal ovate; lateral sepals broadly triangular; petals oblong-ovate; lip narrowly flabellate, margin of hypochile purple, apex bilobed, diatal margin undulate.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 100-800 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน. การกระจายพันธุ์: อินเดีย
Tropical evergreen forest in Eastern, Western and Peninsular Thailand; 100 - 800 m alt. Flowering in May - November. Distribution: India
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: