เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องน้อย

Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
Callista pachyphylla Kuntze; Ceraia pachyphylla (Kuntze) W.Suarez; Desmotrichum pusillum Blume; Dendrobium pusillum (Blume) Lindl.; Dendrobium pumilum Roxb.; Dendrobium carnosum Teijsm. & Binn.; Callista pumila Kuntze; Callista pusilla (Blume) Kuntze; Dendrobium borneense Finet; Polystachya pumila (Kuntze) Kraenzl.; Dendrobium striatellum Carr; Desmotrichum pumilum (Kuntze) A.D.Hawkes; Flickingeria pumila (Kuntze) A.D.Hawkes; Dendrobium pisibulbum Guillaumin; Dendrobium perpusillum N.P.Balakr.; Bolbodium pumilum (Kuntze) Brieger; Bolbodium pusillum (Blume) Rauschert; Bolbodium striatellum (Carr) Rauschert
เอื้องสองใบ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอก ยาว 5-15 ซม. โคนเรียวเล็ก ปลายพองออกคล้ายรูปกระสวย ใบ จำนวน 2 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบอวบนำ้ รูปไข่ถึงรูปขอบขนาน กว้าง 0.4-0.5 ซม. ยาว 1.2-1.5 ซม. ปลายใบมน ช่อดอก ดอกเดี่ยว ออกที่ปลายยอด ดอก บานเต็มที่กว้าง 1-1.2 ซม. สีขาว กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีเส้นสีม่วงแดง กลีบเลี้ยงกลางรูปรี กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปสามเหลี่ยมเบี้ยว กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรี กลีบปากรูปไข่กลับ สีขาว มีแต้มจุดสีเหลืองแกมเขียวกลางกลีบขอบกลีบหยักเป็นคลื่น
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs cylincrical, 5 - 15 cm long, slender at base, apically pseudobulb swollen to fusiform. Leaves 2, terminal of pseudobulb, succulent, ovate to oblong, 0.4 - 0.5 cm wide, 1.2 - 1.5 cm long, apex obtuse. Inflorescence solitary, terminal. Flowers 1 - 1.2 cm across, white with purple lines on sepals and petals; dorsal sepal elliptic; lateral sepals obliquely triangular, petals elliptic-oblong; lip obovate, white with purple longitudinal streaks and greenish-yellow patch on the middle, margin undulate.
พบตามป่าดิบเขตร้อน ป่าดิบแล้ง และป่าสนทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 300-2,100 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน. การกระจายพันธุ์: ทางตะวันออกเฉียงใต้ของหิมาลัย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Tropical evergreen forest, dry evergreen forest, coniferous forest in Northern, Eastern and Peninsular Thailand; 300 - 2,100 m alt. Flowering in August - September. Distribution: Southeast of Himalaya range and Southeast Asia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: