เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องกูดหิน

Dendrobium plicatile Lindl.
Desmotrichum fimbriatum Blume; Dendrobium fimbriatum (Blume) Lindl.; Dendrobium insulare Steud.; Dendrobium flabellum Rchb.f.; Dendrobium binnendijkii Rchb.f.; Dendrobium kunstleri Hook.f.; Callista binnendykii (Rchb.f.) Kuntze; Callista flabella (Rchb.f.) Kuntze; Callista kunstleri (Hook.f.) Kuntze; Desmotrichum binnendijkii (Rchb.f.) Kraenzl.; Desmotrichum kunstleri (Hook.f.) Kraenzl.; Dendrobium flabellum var. validum J.J.Sm.; Dendrobium mentosum Schltr.; Ephemerantha fimbriata (Blume) P.F.Hunt & Summerh.; Ephemerantha kunstleri (Hook.f.) P.F.Hunt & Summerh.; Flickingeria binnendijkii (Rchb.f.) A.D.Hawkes; Flickingeria fimbriata (Blume) A.D.Hawkes; Flickingeria kunstleri (Hook.f.) A.D.Hawkes
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีเหง้าทอดเลื้อย ลำลูกกล้วยรูปกระสวย ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปขอบขนานถึงรูปใบหอก กว้าง 3-5 ซม. ยาว 10-20 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายลำลูกกล้วยจำนวน 2-3 ดอก ดอกบานเต็มที่กว้าง 2.5-3 ซม. สีขาวครีม มีแต้มจุดสีน้ำตาลแดง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกโค้งงอไปทางด้านหลัง กลีบปากสีขาวครีม มีแต้มจุดสีน้ำตาลแดง กลีบเลี้ยงรูปไข่ถึงรูปใบหอก กลีบดอกรูปใบหอก กลีบปากรูปคล้ายพัด ขอบกลีบหยักเป็นคลื่น มีสัน 2-3 สัน
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs fusiform. Leaves 1, terminal of pseudobulb, oblong to lanceolate, 3 - 5 cm wide, 10 - 20 cm long, apex acute. Inflorescence terminal, 2- to 3-flowered. Flowers 2.5 - 3 cm across, creamy-white with reddish-brown dots, lip creamy-white with reddish- brown spots; sepals and petals revolute; sepals ovate to lanceolate; petals lanceolate; lip flabellate, margin undulate, 2 - 3 keels on the middle.
พบตามป่าดิบเขตร้อนและป่าดิบแล้งทางภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 200-1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน. การกระจายพันธุ์: เนปาล อินเดีย จีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Tropical evergreen forest and dry evergreen forest in Eastern, Western, Central and Peninsular Thailand; 200 - 1,300 m alt. Flowering in February - June. Distribution: Nepal, India, China and Southeast Asia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: