เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องเทียนลิง

Dendrobium trinervium Ridl.
-
เทียนลิง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยทรงกระบอก อวบสั้น ห้อยลง ยาว 10-30 ซม. ใบ 5-12 ใบ ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 0.5-1 ซม. ยาว 2-4 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกที่ข้อลำลูกกล้วยตรงข้ามกับใบ แบบช่อกระจะสั้น จำนวน 1-2 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. สีขาวแกมเขียวอ่อน กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปสามเหลี่ยมเบี้ยว กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกลับ กลีบปากรูปไข่กลับ หยักตื้นเป็น 3 พู กลีบปากสีขาวแกมเขียวอ่อน มีสันสีเขียมเข้มกลางกลีบ
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs cylindrical, stout, pendulous, 10 - 30 cm long. Leaves 5 - 12, distichous, oblong-lanceolate, 0.5 - 1 cm wide, 2 - 4 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence arising from node of pseudobulb opposite with leaf blade, shortly racemose, 1- to 2-flowered. Flowers 1 - 1.5 cm across, pale greenish- white; dorsal sepal ovate; lateral sepals obliquely triangular; petals oblanceolate-oblong; lip obovate, shallowly 3-lobed, pale greenish-white with low dull green keels on the middle.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง ประมาณ 100 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม - มกราคม. การกระจายพันธุ์: ภูมิภาคอินโดจีน และคาบสมุทร มลายู
Tropical evergreen forest in Peninsular; ca. 100 m alt. Flowering in October - January. Distribution: Indochina and Peninsular Malaysia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: