เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องเถาไม้ต้น

Dendrochilum pallidiflavens Blume
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีเหง้าทอดเลื้อย ลำลูกกล้วยรูปทรงกรวยหรือทรงกระบอก ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นไบรูปไข่แคบถึงรูปใบหอก กว้าง 1.3-1.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. ปลายใบมนหรือแหลม ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย ตั้งขึ้น จำนวน 35-50 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 0.5 ซม. สีขาวแกมเขียวหรือสีเขียวแกมเหลือง กลีบเลี้ยงกลางรูปแถบหรือรูปใบหอกกลับ ปลายแหลมหรือมน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปใบหอกถึงรูปขอบขนานแคบ ปลายแหลมหรือมน กลีบดอกรูปแถบ หรือรูปใบหอก ปลายมน กลีบปากรูปคล้ายใบพานหรือขอบขนาน กลางกลีบปาก มีสันตื้นสีขาวและมีแต้มสีเขียวแกมเหลือง
Epiphyte, sympodial; with rhizome creeping, pseudobulbs conical to cylindrical. Leaves 1, terminal of pseudobulb, narrowly ovate to lanceolate, 1.3 - 1.5 cm wide, 10 - 15 cm long, apex obtuse to acute. Inflorescence arising from base of pseudobulb, 35- to 50-flowered. Flowers ca. 0.5 cm across, greenish-white to yellowish-green; dorsal sepal linear to lanceolate, apex obtuse to acute; lateral sepals lanceolate to narrowly oblong, apex obtuse to acute; petals linear to lanceolate, apex obtuse; lip falcate to oblong, white with low keels on the middle and yellowish-green markings.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 50-1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล ดอนบานช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ - พฤษภาคม. การกระจายพันธุ์: เมียนมา คาบสมุทรมลายู และหมู่เกาะแปซิฟิก
Tropical evergreen forest in Peninsular Thailand; 50 - 1,800 m alt. Flowering February - May. Distribution: Myanmar, Peninsular Malaysia and Pacific Islands.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: