เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

ว่านจูงนางดอกเหลือง

Geodorum siamense Rolfe ex Downie
Geodorum parviflorum Gagnep.
ว่านจูงนาง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน หัวใต้ดินทรงรูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม เส้นผ่านศูนย์กลางหว้างถึง 2.7 ซม. ใบ จำนวน 2-3 ใบ เจริญไม่เต็มที่ในช่วงที่ออกดอก แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกลับ ถึงรูปขอบขนานแกมรี กว้าง 3.5-5.5 ซม. ยาว 10-30 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่โคนหัวใต้ดิน แบบช่อกระจะ มักยาวกว่าลำต้น จำนวน 2-5 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 2-2.5 ซม. สีเขียวถึงสีเหลืองแกมเขียว กลีบเลี้ยงรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกลับ กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกลับ ถึงรูปขอบขนานแกมไข่กลับ กลีบปากรูปไข่ ปลายกลีบคอดกิ่วเล็กน้อย ปลายกลีบปากยาวตรงจนถึงม้วนงอ กลางกลีบปากมีต่อขรุขระ
Terrestrial, corms triangular-ovoid, up to 2.7 cm in diameter. Leaves 2 - 3, oblanceolate- oblong to elliptic-oblong, 3.5 - 5.5 cm wide, 10 - 30 cm long, apex acute. Inflorescence arising from basal node of pseudobulb, racemose, often longer than vegetative shoot, 2- to 5-flowered. Flowers 2 - 2.5 cm across, green to yellowish-green; sepals oblanceolate-oblong; petals oblanceolate-oblong to obovate-oblong; lip ovate, abruptly narrowed below apex, distal margin erect to revolute, with verrucose keels on the middle.
พบตามป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ที่ระดับความสูง 200-500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือน มีนาคม. การกระจายพันธุ์: เมียนมา และเวียดนาม
Dry evergreen forest and mixed deciduous forest in Northern, Northeastern and Western Thailand; 200 - 500 m alt. Flowering in March. Distribution: Myanmar and Vietnam.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: