เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

อั้วดอกหญ้าใบลาย

Goodyera pusilla Blume
Orchiodes pusillum (Blume) Kuntze; Epipactis pusilla (Blume) A.A.Eaton; Goodyera yangmeishanensis T.P.Lin; Goodyera shixingensis K.Y.Lang
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน มีเหง้าทอดเลื้อย ลำต้นและยอดตั้งตรง สูง 5-16 ซม. ใบ จำนวน 4-6 ใบ ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น สีเขียวเข้มมีเส้นร่างแหสีน้ำตาลแดง แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปใบหอก กว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 1.5-7.5 ซม. ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่อเชิงลด ดอกย่อย 5 ดอก จนถึงจำนวนมาก ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.4-0.5 ซม. สีขาว กลีบเลี้ยงรูปรีแกมรูปไข่ โค้งคล้ายท้องเรือ กลีบดอกรูปใบหอกกลับ ปลายกลีบดอกขอบหยักซี่ฟันเล็กน้อย กลีบปากรูปไข่ ขอบกลีบปากหยักไม่เป็นระเบียบบริเวณโคนกลีบปากมีลักษณะเป็นถุงโค้งมน ด้านในมีขน
Terrestrial, rhizome creeping; stem erect from a decumbent base, 5 - 16 cm tall. Leaves 4 - 6, crowed on the lower part of the stem, dark green with reddish-brown reticulation above, ovate to lanceolate, 1 - 2.5 cm wide, 1.5 - 7.5 cm long, apex acute to acuminate. Inflorescence terminal, spicate, 5- to many-flowered. Flowers 0.4 - 0.5 cm across, white; dorsal sepal ovate-elliptic, concave; lateral sepals shallowly concave, oblong; petals oblanceolate, margin slightly dentate towards the apex; lip ovate, margin erose; saccate at base with scattered hairs inside.
ป่าดิบเขตร้อนทางภาคตะวันตก และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 300-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน. การกระจายพันธุ์: คาบสมุทรมลายู และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Tropical evergreen forest in Western and Peninsular Thailand; 300 - 1,200 m alt. Flowering in July - September. Distribution: Peninsular Malaysia and Southeast Asia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Goodyera pusilla Blume ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: