เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องดินดอกกลับ

Hetaeria affinis (Griff.) Seidenf. & Ormerod
Goodyera affinis Griff.; Cerochilus rubens Lindl.; Rhamphidia rubens (Lindl.) Lindl.; Hetaeria rubens (Lindl.) Benth. ex Hook.f.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน มีเหง้าทอดเลื้อย ลำต้นและยอดตั้งตรง สูง 30-35 ซม. ลำต้นอวบน้ำรูปทรงกระบอก ใบ จำนวน 5-10 ใบ ออกเรียงเวียน แผ่นใบบางและเบี้ยว รูปใบหอกถึงรูปไข่ หรือรูปรี กว้าง 3-6 ซม. ยาว 8-14 ซม. ปลายใบแหลมถึงเป็นติ่งแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่อเชิงลด ยาว 6.5-10 ซม. ดอกย่อยจำนวนมาก มีขนสั้นนุ่ม ดอก บานเต็มที่กว้าง 4-5 มม. สีน้ำตาลแกมขาว กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันที่โคน มีขนสั้นด้านนอกกลีบ กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนานแกมรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปรี กลีบดอกรูปไข่กลับแกมรูปใบหอกกลับ เกลี้ยง กลีบปากสีเหลือง รูปไข่กลับ
Terrestrial, rhizome creeping, stem erect from a decumbent base, 30 - 35 cm tall; stem terete, fleshy. Leaves 5 - 10, spiral, paper-like, obliquely lanceolate to ovate or elliptic, 3 - 6 cm wide, 8 - 14 cm long, apex acuminate to mucronate. Inflorescence terminal, spicate, racemose, 6.5 - 10 cm long, many-flowered, pubescent. Flowers 4 - 5 mm across, whitish-brown; sepals fused at base, pubescent on outer surface: dorsal sepal ovate- oblong; lateral sepals elliptic; petals oblanceolate- obovate, glabrous; lip yellow, obovate.
พบตามป่าดิบเขตร้อน ป่าดิบเขา และเขาหินปูนทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่ระดับความสูง 650-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม - มีนาคม. การกระจายพันธุ์: ภูมิภาคอินโดจีน
Tropical evergreen forest, hill evergreen forest and limestone forest in Northern and Southeastern Thailand; 650 - 1,500 m alt. Flowering in December - March. Distribution: Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: