เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องหางปลา

Oberonia cavaleriei Finet
Malaxis myosurus C.S.P.Parish & Rchb.f.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำต้นห้อยลง ใบ จำนวน 4-6 ใบ แผ่นใบรูปทรงกระบอก โค้งงอเล็กน้อย อวบน้ำ กว้าง 0.3-0.6 ซม. ยาว 4-14 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่อกระจะแน่น ห้อยลง ดอกย่อยจำนวนมาก ดอก บานเต็มที่กว้าง 2-3 มม. สีเหลืองแกมส้มถึงสีส้ม กลีบเลี้ยงรูปไข่ ปลายกลีบมน กลีบดอกรูปขอบขนานแถมรูปแถบ ปลายกลีบมน กลีบปากโค้งขึ้นรูปขอบขนาน แยกเป็น 3 พู หูกลีบปากกางออก ขอบจักเป็นครุย กลีบปากพูกลางรูปเกือบกลมถึงรูปไข่แคบ ขอบกลีบจักเป็นครุย 6-8 อัน
Epiphyte, sympodial; stem pendulous. Leaves 4 - 6, terete, slightly falcate, fleshy, 0.3 - 0.6 cm wide, 4 - 14 cm long, apex acute. Inflorescence terminal, densely racemose, pendulous, many- flowered. Flowers 2 - 3 mm across, yellowish- orange to orange; sepals ovate, apex obtuse; petals linear-oblong, apex obtuse; lip oblong, 3-lobed, side lobes spreading, margin lacinate, midlobe incurved, suborbicular to narrowly ovate, margin deeply and unequally 6- to 8-laciniate.
พบตามเขาหินปูนทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 1,200-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน. การกระจายพันธุ์: เนปาล อินเดีย เมียนมา จีนตอนใต้และภูมิภาคอินโนจีน
Limestone forest in Northern Thailand; 1,200 - 1,500 m alt. Flowering in August - November. Distribution: Nepal, India, Myanmar, South China and Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: