เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

สีอาน

Odontochilus brevistylis Hook.f.
Cystopus brevistylis (Hook.f.) Kuntze; Anoectochilus brevistylis (Hook.f.) Ridl.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน มีเหง้าทอดเลื้อย ลำต้นและยอดตั้งตรง สูง 10-15 ซม. ใบ จำนวน 3-6 ใบ แผ่นใบสีเขียว รูปไข่เบี้ยว กว้าง 1.5-3.2 ซม. ยาว 2.5-7 ซม. ปลายใบแหลม ถึงเป็นติ่งแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่อเชิงลด จำนวน 2-10 ดอก มีขน ดอก บานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม.​สีเขียว กลีบปากสีขาว กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่แคบ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานแกมรูปไข่เบี้ยว กลีบดอกรูปใบหอกแกมรูปข้าวหลามตัด กลีบปากแผ่ยาวตรง ปลายกลีบแยกเป็น 2 แฉกลึก ชอบด้านข้างบริเวณส่วนกลางกลีบจักฟันเลื่อย
Terrestrial, rhizome creeping, stem erect from a decumbent base, 10 - 15 cm tall. Leaves 3 - 6, obliquely ovate, 1.5 - 3.2 cm wide, 2.5 - 7 cm long, apex acute. Inflorescence terminal, spicate, 2- to 10-flowered, pubescent. Flowers 1 - 1.5 cm across, green with lip white; dorsal sepal narrowly ovate; lateral sepals obliquely ovate-oblong; petals rhombic-lanceolate; lip straight, epichile deeply bilobed, mesochile with erose-dentate flanges.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือและภาคใต้ ที่ระดับความสูง 750-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม. การกระจายพันธุ์: ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทิบเต จีนตอนใต้ เวียดนาม และมาเลเซีย
Hill evergreen forest in Northern and Peninsular Thailand; 750 - 1,200 m alt. Flowering in April - May. Distribution: Southeast Tibet, South China, Vietnam and Malaysia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: