เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

สร้อยระย้า

Otochilus fuscus Lindl.
Coelogyne fusca (Lindl.) Rchb.f.; Broughtonia fusca (Lindl.) Wall. ex Hook.f.; Broughtonia amoena Wall. ex Lindl.; Otochilus lancifolius Griff.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยทรงกระบอก สีเขียวแกมเหลือง ใบ จำนวน 2 ใบ แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปแถบก กว้าง 0.5-1 ซม. ยาว 15-20 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะห้อยลง จำนวน 10-20 ดอก ใบประดับติดทน ดอก บานเต็มที่กว้าง 1.4-1.6 ซม. สีขาว กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนาน ปลายกลีบมน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบชนานเบี้ยว ปลายกลีบแหลม กลีบดอกรูปแถบ ปลายกลีบแหลม กลีบปากรูปรีโค้งคล้ายท้องเรือ โคนกลีบปากคล้ายถุง ด้านใบเรียบ เส้าเกสรเรียวยาว สีเขียวแกมเหลือง
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs cylindrical, yellowish-green. Leaves 2, terminal of pseudobulb, linear-oblong, 0.5 - 1 cm wide, 15 - 20 cm long, apex acute. Inflorescence arising from base of pseudobulb, racemose, pendulous, 10- to 20-flowered; floral bract persistent. Flowers 1.4 - 1.6 cm across, white; dorsal sepal oblong, apex obtuse, laterals sepals obliquely oblong, apex acute; petals linear, apex acute; lip elliptic, boat-shaped, saccate at base, inside glabrous; column long and slender, yellowish-green.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ที่ระดับความสูง 700-1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม. การกระจายพันธุ์: ทางตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย เมียนมา จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน
Hill evergreen forest in Northern, Eastern and Western Thailand; 700 - 1,600 m alt. Flowering in February - March. Distribution: East of Himalaya range, Myanmar, South China and Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: