เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องต่อลำเหลี่ยม

Pholidota recurva Lindl.
Coelogyne recurva (Lindl.) Rchb.f.
เอื้องต่อข้อ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย หรือ อาศัยบนหิน เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอก แต่ละข้อมักมีรากเจริญ ใบ จำนวน 2 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปรีถึงรูปใบหอกแกมรี กว้าง 1-2 ซม. ยาว 3-8 ซม. ปลายแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ จำนวน 20-35 ดอก ใบประดับเรียงเป็นแถบเดียวตรงข้ามดอก ก้านช่อดอกโค้งลง ดอก บานเต็มที่กว้าง 4-5 ซม. สีเขียวแกมเหลืองถึงสีเหลือง กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่กลับแกมขอบขนาน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานแกมรูปไข่ กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปไข่ถึงรูปใบหอกแกมรูปไข่ กลีบปากรูปเกือบกลมโค้งกล้างถ้วย ปลากกลีบมน มีสัน 5 สันที่โคนกลีบปาก
Epiphyte or lithophyte, sympodial; pseudobulbs subcylindrical, roots at node. Leaves 2, terminal of pseudobulb, elliptic to elliptic- lanceolate, 1 - 2 cm wide, 3 - 8 cm long, apex acute. Inflorescence terminal, racemose, 20- to 35-flowered; floral bract overlapped, opposite side of flowers; peduncle curved. Flowers 4 - 5 mm across, yellowish-green to yellow; dorsal sepal oblong-obovate; lateral sepals ovate-oblong; petals ovate-oblong to ovate-lanceolate, lip suborbicular, cup-shaped, apex obtuse, base with 5 keels.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกที่ระดับความสูง 700-1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม. การกระจายพันธุ์: ทางตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย เนปาล เมียนมา และเวียดนาม
Hill evergreen forest in Northern, Northeastern and Eastern Thailand; 700 - 1,800 m alt. ; Flowering in July - October. Distribution: East of Himalaya range, Nepal, Myanmar and Vietnam.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: