เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

หางเปียน้อย

Podochilus cultratus Lindl.
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำต้นยาวเรียว มีกาบใบห่อหุ้มลำต้น ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบแบนด้านข้าง รูปใบหอกแกมรูปเคียว กว้าง 0.1-0.4 ซม. ยาว 0.5-1.5 ซม. ปลายเรียวแหลม ช่อดอก ออกที่ซอกใบแบบช่อกระจะสั้น จำนวน 2-4 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 0.5 ซม. สีขาวครีม มีแต้มจุดสีม่วงที่กลับปาก กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปสามเหลี่ยมเบี้ยว โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมกันคล้ายเดือย กลีบดอกรูปไข่ กลีบปากรูปรี ปลายกลีบเว้าคล้ายรูปหัวใจ
Epiphyte, sympodial; stem terete, covered by leaf sheath. Leaves many, distichous, bilaterally flattened, lanceolate-falcate, 0.1 - 0.4 cm wide, 0.5 - 1.5 cm long, apex acute. Inflorescence axillary, racemose, 2- to 4-flowred. Flowers ca. 0.5 cm across, creamy-white with purplish marking at lip; dorsal sepal ovate; lateral sepals obliquely triangular, base forming like spur; petals ovate; lip elliptic, apex cordate.
พบตามป่าดงดิบเขตร้อน และป่าดิบแล้งทางภาคเหนือและภาคตะวันตก ที่ระดับความสูง 300-500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม. การกระจายพันธุ์: เนปาล อินเดีย เมียนมา และเวียดนาม
Tropical evergreen forest and dry evergreen forest in Northern and Western Thailand; 300 - 500 m alt. Flowering in August. Distribution: Nepal, India, Myanmar and Vietnam.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: