เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องกระดุมลาย

Porpax elwesii (Rchb.f.) Rolfe
Cleisostoma latifolium Lindl.; Cleisostoma cumingii Rchb.f.; Saccolabium hortense Ridl.; Saccolabium latifolium (Lindl.) Schltr.; Pomatocalpa hortense (Ridl.) J.J.Sm.; Pomatocalpa latifolium (Lindl.) J.J.Sm.; Sarcanthus cumingii (Rchb.f.) J.J.Sm.
เอื้องตาข่าย, เอื้องเม็ดกระดุม, เอื้องเม็ดดุม
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยกลมแบนขึ้นชิดกัน ปกคลุมด้วยเนื้อเยื่อจากโคนถึงปลายลำลูกกล้วย ใบ จำนวน 2 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปใบหอกกลับ กว้าง 1.2-1.5 ซม. ยาว 1.3-1.8 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ดอกเดี่ยว ออกที่ปลายลำลูกก้วย ก้านช่อดอกสั้น ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 4 มม. สีแดงเข้ม กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอดตั้งแต่โคนกลีบจนเกือบถึงปลายกลีบ คล้ายรูประฆัง ปลายเแยกเป็น 3 แฉก แต่ละแฉกยาวประมาณ 1 มม. ผิวกลีบเรียบ กลีบดอกรูปรี กว้างประมาณ 2 มม. ยาว 4-5 มม. ขอบกลีบเรียบถึงหยักไม่เป็นระเบียบเล็กน้อย กลีบปากรูปไข่ ผิวด้านบนขรุขระ
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs subglobose, compressed, clustered on rhizome, covered with sheath into radiating pattern. Leaves 2, arising from terminal of pseudobulb, elliptic- lanceolate, 1.2 - 1.5 cm wide, 1.3 - 1.8 cm long, apex acute. Inflorescence solitary, arising from terminal of pseudobulb; peduncle short. Flowers ca. 4 mm across, red; sepals tubular; separated 3-lobed at apex, ca. 1 mm free, glabrous; petals elliptic, ca. 2 mm wide, 4 - 5 mm long, margin entire to slightly erose, lip ovate, finely rough on upper surface.
พบตามป่าดิบเขตร้อนและป่าดิบเขาทางภาคตะวันออกและภาคใต้ ที่ระดับความสูง 700-1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม. การกระจายพันธุ์: เนปาล อินเดีย ลาว เวียดนาม และมาเลเซีย
Tropical evergreen forest and hill evergreen forest in Eastern and Peninsular Thailand; 700 - 1,600 m alt. Flowering in July. Distribution: Nepal, India, Laos, Vietnam and Malaysia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: