เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องกระดุมลาย

Porpax parishii (Lindl. & Rchb.f.) Rolfe
Dendrobium muscicola Lindl.; Eria muscicola (Lindl.) Lindl.; Pinalia muscicola (Lindl.) Kuntze; Conchidium muscicola (Lindl.) Rauschert; Dendrobium parviflorum D.Don; Dendrobium multicaule Teijsm. & Binn.; Callista parviflora (D.Don) Kuntze
เอื้องตาข่าย
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยกลมแบน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซม. ขึ้นชิดกัน ปกค ลุมด้วยเนื้อเยื่อคล้ายร่างแห ใบ จำนวน 2 ใบ ออกที่โคนลำลูกกล้วย รูปรีกว้าง กว้าง 0.5-1.3 ซม. ยาว 1.5-2.5 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบมีขนสั้น ช่อดอก ออกที่ยอดอ่อนโคนลำลูกกล้วย จำนวน 1-2 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 2-3 มม. สีแดงเข้ม กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอดตั้งแต่โคน เกือบถึงกลางกลีบ คล้ายรูประฆัง ปลายแยกเป็น 3 แฉก ด้านนอกกลีบมีขนประปราย กลีบดอกรูปสามเหลี่ยมแคบ กลีบปากรูปสามเหลี่ยมแคบ โค้งลง โคนกลีบมีต้อมรูปตัวยู
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs subglobose, ca. 0.5 cm in diameter, compressed, clustered on rhizome, covered with reticulate sheath. Leaves 2, arising from base of pseudobulb, broadly elliptic, 0.5 - 1.3 cm wide, 1.5 - 2.5 cm long, apex acute, margin with shortly pubescent. Inflorescence arising from base of pseudobulb, 1- to 2-flowered. Flowers 2 - 3 mm across, red; sepals tubular, separated 3-lobed at half of tubular, slightly pubescent on outer side; petals narrowly triangular; lip narrowly triangular, curved, with U-shaped keels at base.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคเหนือ และภาคตะวันตกที่ระดับความสูง 450-600 เมตร จากระดับน้ำทะเลย ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน. การกระจายพันธุ์: เมียนมา
Tropical evergreen forest in Northern and Western Thailand; 450 - 600 m alt. Flowering in June. Distribution: Myanmar.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: