เผยแพร่เมื่อ/created date: 3 Jan 2022

เอื้องกลีบม้วนดอกส้ม

Stichorkis gibbosa (Finet) J.J.Wood
Liparis gibbosa Finet; Disticholiparis gibbosa (Finet) Marg. & Szlach.; Liparis quadribullata Schltr.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปไข่ถึงเกือบกลม ขึ้นชิดกัน ใบ จำนวน 1 ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปขอบขนานแคบ กว้าง 0.8 - 1 ซม. ยาว 14 - 22 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอดแบบช่อกระจะ จำนวน 3 - 5 ดอก ก้านช่อดอกและแกนช่อดอกแบน ใบประดับติดทน ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.8 - 1 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองแกมสีเขียว กลีบเลี้ยงกลางรูปใบหอกกลับ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนาน แถมรูปไข่ กลีบดอกรูปใบหอกกลับ กลีบปากสีส้มรูปขอบขนาน กลางกลีบโค้ง มีแคลลัส 2 ก้อน
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs ovoid to subglobose, clustered on rhizome. Leaves 1, terminal of pseudobulb, narrowly oblong, 0.8 - 1 cm wide, 14 - 22 cm long, apex acute. Inflorescence terminal, racemose, 3- to 5-flowered, pedicel and rachis compressed, floral bract persistent. Flowers 0.8 - 1 cm across, sepals and petals greenish-yellow; dorsal sepal oblanceolate; laterals sepals ovate- oblong; petals oblanceolate; lip orange, oblong, middle cured, 2-calli.
พบตามป่าดิบเขตร้อน และป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 50 - 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนกรกฎาคม. การกระจายพันธุ์: เมียนมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย นิวกินี และหมู่เกาะทางใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
Tropical evergreen forest and hill evergreen forest in Northern, Western and Peninsular Thailand; 50 - 1,000 m alt. Flowering in July. Distribution: Myanmar, Lao, Vietnam, Malaysia, Indonesia, New Guinea and South Pacific Islands.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: