เผยแพร่เมื่อ/created date: 3 Jan 2022

เอื้องศรีไทย

Thaia saprophytica Seidenf.
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน มีหัวใต้ดิน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 ซม. ยาว 2.5 - 4 ซม. ใบ จำนวน 3 - 4 ใบ แผ่นใบรูปหอกถึงไข่กลับ กว้าง 2.5 - 10 ซม. ยาว 10 - 30 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่อกระจะ หรือช่อแขนง ยาวมากกว่า 30 ซม. จำนวน 12 - 25 ดอก ก้านช่อดอกสีน้ำตาลแกมม่วง ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 1.5 ซม. สีเขียวแกมเหลือง กลีบเลี้ยงกลางรูปแถบถึงใบหอกมีลักษณะโค้งเว้า กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานถึงใบหอก กลีบดอกรูปแถบถึงใบหอก กลีบปากรูปขอบขนานสีเขียวอ่อน มีสันสีเขียวเข้ม 2 สัน
Terrestrial; corm, ca. 3 cm in diameter , 2.5 - 4 cm long. Leaves 3 - 4, lanceolate to obovate, 2.5 - 10 cm wide, 10 - 30 cm long, apex acuminate. Inflorescence terminal, racemose or panicle, more than 30 cm long, 12- to 25-flowered, peduncle purplish-brown. Flowers ca. 1.5 cm across, yellowish- green; dorsal sepal linear to lanceolate, concave; lateral sepals oblong to lanceolate; petals linear to lanceolate; lip oblong, pale green with 2 dark green keels.
พบตามป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือและภาคตะวันตก ที่ระดับความสูง 800 - 1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน. การกระจายพันธุ์: จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน
Hill evergreen forest and mixed deciduous forest in Northern and Western Thailand; 800 - 1,300 m alt. Flowering in October - November. Distribution: South China and Indochina.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: