เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jan 2022

เอื้องเสือสามดอก

Trichoglottis triflora (Guillaumin) Garay & Seidenf.
Saccolabium triflorum Guillaumin
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญททางยอด สูง 6 - 15 ซม. ลำต้นตั้งตรง มีกาบใบหุ้มลำต้น ใบ จำนวนมาก แผ่นใบรูปแถบพับเป็นร่องตัววี กว้าง 0.5 - 0.6 ซม. ยาว 2 - 3.5 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกที่ซอกใบแบบช่อกระจะสั้นแตกแขนง จำนวน 3 - 9 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 0.5 ซม. สีเขียวเขียวแกมเหลือง มีแต้มจุดสีม่วง กลีบเลี้ยงรูปรีแกมขอบขนาน กลีบดอกรูปขอบขนานคล้ายรูปเคียว กลีบปากสีขาวมีแต้มสีม่วง แยกเป็น 3 พู หูกลีบปากตั้งขึ้น พูกลีบกลางรูปสามเหลี่ยม แกมรูปไข่ มีเดือยสีขาวเป็นหลอด ผนังด้านในมีขนหนาแน่น
Epiphyte, monopodial; 6 - 15 cm tall, stem erect, covered with leaf sheaths. Leaves many, oblong, V-shape, 0.5 - 0.6 cm wide, 2 - 3.5 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence axillary, shortly racemose panicle, 3- to 9-flowered. Flowers ca. 0.5 cm across, yellowish-green with purple dots; sepals oblong-elliptic; petals falcate-oblong; lip white with purplish markings, 3-lobed, sidelobes erect, midlobe ovate-triangular, spur tubular white, with villous inside.
พบตามป่าดิบแล้ง และป่าผลัดใบทางภาคเหนือ และภาคตะวันตก ที่ระดับความสูง 1,100 - 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม. การกระจายพันธุ์: จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน
Dry evergreen forest and mixed deciduous forest in Northern and Western Thailand; 1,100 - 1,200 m alt. Flowering in August. Distribution: South China and Indochina.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: