เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jan 2022

เอื้องเสือใบจิ๋ว

Trichotosia microphylla Blume
Eria microphylla (Blume) Blume; Pinalia microphylla (Blume) Kuntze
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำต้นทรงกระบอก มีกาบใบ ใบ จำนวน 10 - 12 ใบ ออกสลับ แผ่นใบรูปใบหอกกลับแกมรี กว้าง 0.3 - 0.5 ซม. ยาว 0.8 - 1.7 ซม. ปลายใบแหลม มีขนสีน้ำตาลปกคลุมทั้ง 2 ด้าน ช่อดอก ดอกเดี่ยว ออกบนลำต้นตรงข้ามกับใบ ดอก บานเต็มที่กว้าง 6 - 7.5 มม. สีเหลือง ก้านดอกและรังไข่มีขนปกคลุม กลีบเลี้ยงมีขนปกคลุมด้านนอกกลีบ กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ปลายแหลม กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนาน ปลายมน กลีบดอกรูปขอบขนาน ปลายกลีบมน กลีบปากสีเหลืองมีแต้มสีน้ำตาลตรงกลางกลีบ รูปขอบขนานแกมกึ่งรูปไข่
Epiphyte, sympodial; stem cylindric, covered with leaf sheaths. Leaves 10 - 12, alternate, elliptic- oblanceolate, 0.3 - 0.5 cm wide, 0.8 - 1.7 cm long, apex acute, brown hairs on both sides. Inflorescence solitary, arising from upper portion of stem, opposite a leaf. Flowers 6 - 7.5 mm across, yellow; pedicel and ovary covered pubescent; sepals pubescent on outer surface; dorsal sepal ovate, apex acute; lateral sepals oblong, apex obtuse; petals oblong, apex rounded; lip yellow with brown dots on the middle, subovate-oblong.
พบตามป่าดิบเขตร้อน และป่าดิบเขาทางภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 750 - 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายยน. การกระจายพันธุ์: จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
Tropical evergreen forest and hill evergreen forest in Eastern and Peninsular Thailand; 750 - 1,200 m alt. Flowering in April - June. Distribution: South China, Indochina, Malaysia and Indonesia.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: