เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

กาฝากตีนปู

Viscum articulatum Burm.f.
กาฝากต้นเปา กาฝากเถาหาผัวชก นางหัก หางสิงห์
VISCACEAE
พืชเบียน กิ่งก้านสีเขียว แบน มีสันตรงกลาง มีแขนงมาก ลักษณะแตกจาก 1 กิ่ง เป็น 2 กิ่ง ห้อยลง ยาว 30-40 ซม. กิ่งแบ่งเป็นปล้องๆ แต่ละปล้องแบน อยู่สลับและตั้งฉากกัน ลักษณะปล้องรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ขนาดกว้าง 1-3 ซม. ยาว 3-7 ซม. กลางปล้องมีสันตามยาว ใบลดรูปขนาดเล็กมาก ไม่ชัดเจน ดอกออกเป็นกระจุกตามข้อของกิ่ง ขนาดเล็กมาก สีเขียวอ่อนพอสังเกตได้ ผลสีขาว กลม ขนาดผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 มม. เมล็ดแบนกลม มี 1 เมล็โ
พบตั้งแต่ศรีลังกา อินเดีย จีนตอนใต้ เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย จนถึงออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบตามต้นไม้ในป่าเบญจพรรณ ที่ความสูง 200-800 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ยังไม่มีการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

2327 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: