หัวข้อ
        ประกาศ อสพ.เรื่อง สมรรถนะหลัก และ สมรรถนะการบริหารของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๘)
 
  รายละเอียด
       
สมรรถนะหลัก และ สมรรถนะการบริหารของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๘)
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศ อสพ.เรื่อง สมรรถนะ และ สมรรถนะการบริหารของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๘).pdf
        2.   เอกสารแนบท้ายประกาศ_02.pdf
        3.   Page_11.pdf