ประกาศเรื่อง
        ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการรับรองและค่ารับรองประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2536 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3 พ.ศ. 2548
 
  รายละเอียด
       
-
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการรับรองและค่ารับรองประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2536 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3 พ.ศ. 2548.pdf
 
 
 
    หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 - 5384 - 1107 - 8 ได้ในวันและเวลาราชการ