ประกาศเรื่อง
        ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร 2536 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
 
  รายละเอียด
       
-
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร 2536 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549.pdf
 
 
 
    หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 - 5384 - 1107 - 8 ได้ในวันและเวลาราชการ