ประกาศเรื่อง
        ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การเงินและการบัญชี พ.ศ. 2538
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การเงินและการบัญชี พ.ศ. 2538 (หน้า 1-6).pdf
        2.   ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การเงินและการบัญชี พ.ศ. 2538 (หน้า 7-11).pdf
 
 
 
    หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 - 5384 - 1107 - 8 ได้ในวันและเวลาราชการ