ประกาศเรื่อง
        ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าชดเชย และเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
 
  รายละเอียด
       
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าชดเชย และเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ข้อบังคับ อสพ. ว่าด้วย สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าชดเชย และเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔.pdf
 
 


 
    หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 - 5384 - 1107 - 8 ได้ในวันและเวลาราชการ