ประกาศเรื่อง
        ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการออกงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
 
  รายละเอียด
       
-
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการออกงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔.PDF
 
 

 
    หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 - 5384 - 1107 - 8 ได้ในวันและเวลาราชการ