ประกาศเรื่อง
        ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๕
 
  รายละเอียด
       
-
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๕.pdf
        2.   แบบรายงานหมายเลข ๑.pdf
        3.   แบบรายงานหมายเลข ๒.pdf
        4.   แบบรายงานหมายเลข ๓.pdf
 
 
 
    หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 - 5384 - 1107 - 8 ได้ในวันและเวลาราชการ