ประกาศเรื่อง
        ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย เงินนอกงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ข้อบังคับ อสพ. ว่าด้วย เงินนอกงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖.pdf
 
  
    หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 - 5384 - 1107 - 8 ได้ในวันและเวลาราชการ