ประกาศเรื่อง
        ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การปฏิบัติงานและการลา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖
 
  รายละเอียด
       
การปฏิบัติงานและการลา
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ข้อบังคับ อสพ. ว่าด้วย การปฏิบัติงานและการลา.pdf
 
 

 
    หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 - 5384 - 1107 - 8 ได้ในวันและเวลาราชการ