ประกาศเรื่อง
        ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การเงินการบัญชี พ.ศ.2560
 
  รายละเอียด
       
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การเงินการบัญชี พ.ศ.2560
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ข้อบังคับ2560.pdf
 
 
 
    หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 - 5384 - 1107 - 8 ได้ในวันและเวลาราชการ