ประกาศเรื่อง
        ข้อบังคับ อสพ. ว่าด้วย ลูกจ้างองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๕
 
  รายละเอียด
       
-
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   Regulations on Employees of the Botanical Garden Organization (No. 4) 2022.pdf
 
 

 
    หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 - 5384 - 1107 - 8 ได้ในวันและเวลาราชการ