ประกาศเรื่อง
        ข้อบังคับ อสพ.ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕
 
  รายละเอียด
       
-
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   Regulations on Management of Intellectual Property (No. 2) 2022.pdf
 
  
    หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 - 5384 - 1107 - 8 ได้ในวันและเวลาราชการ