ประกาศเรื่อง
        ข้อบังคับ อสพ. ว่าด้วยค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๕
 
  รายละเอียด
       
-
 
   
 


 
    หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 - 5384 - 1107 - 8 ได้ในวันและเวลาราชการ