;
     
ลำดับที่
หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าชม
1
ข้อบังคับ อสพ. ว่าด้วยค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๕(Last update 12/20/2022)
60
2
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ.๒๕๖๑(Last update 11/3/2022)
60
3
ข้อบังคับ อสพ.ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕(Last update 5/6/2022)
147
4
ข้อบังคับ อสพ. ว่าด้วย ลูกจ้างองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๕(Last update 5/6/2022)
144
5
ข้อบังคับ อสพ.ว่าด้วย สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับคำชดเชย และเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕(Last update 5/6/2022)
164
6
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การลา(Last update 4/23/2021)
373
7
ทดสอบ(Last update 1/2/2020)
321
8
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การเงินการบัญชี พ.ศ.2560 (Last update 3/3/2017)
610
9
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.๒๕๕๖(Last update 10/3/2013)
620
10
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การปฏิบัติงานและการลา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖(Last update 9/20/2013)
854
11
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การจ่ายเงินเดือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖(Last update 9/20/2013)
826
12
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การเข้าสู่ตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๑(Last update 7/16/2013)
760
13
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๖(Last update 6/21/2013)
656
14
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย เงินนอกงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖(Last update 6/3/2013)
616
15
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๕(Last update 10/9/2012)
787
16
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการรับรองและค่ารับรองประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555(Last update 5/24/2012)
921
17
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย ลูกจ้างองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔(Last update 12/18/2011)
790
18
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการออกงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔(Last update 12/18/2011)
929
19
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย ลูกจ้างองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔(Last update 5/19/2011)
1322
20
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าชดเชย และเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔(Last update 5/19/2011)
1325
21
ระเบียบคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การลงโทษผู้ประกอบการ ที่ดำเนินงานก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔(Last update 5/19/2011)
878
22
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2551(Last update 4/25/2011)
1057
23
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการรับรองและค่ารับรองประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553(Last update 12/7/2010)
1168
24
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2552(Last update 7/15/2010)
1273
25
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย ลูกจ้างองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2545(Last update 7/15/2010)
1133
26
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย วินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2537(Last update 7/15/2010)
1102
27
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลและเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ. 2536(Last update 7/15/2010)
959
28
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินทดแทน พ.ศ. 2536(Last update 7/15/2010)
799
29
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าชดเชยและเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน พ.ศ.2536(Last update 7/15/2010)
847
30
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2537(Last update 7/15/2010)
797
31
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย เงินรายได้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2545(Last update 7/15/2010)
967
32
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน พ.ศ. 2537(Last update 7/15/2010)
768
33
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย ความรับผิดชอบในทางแพ่งของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2538(Last update 7/15/2010)
810
34
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การให้พนักงานไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. 2538(Last update 7/15/2010)
865
35
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การให้พนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2538(Last update 7/15/2010)
815
36
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การร้องทุกข์ของพนักงาน พ.ศ. 2537(Last update 7/15/2010)
822
37
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2545(Last update 7/15/2010)
833
38
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การเงินและการบัญชี พ.ศ. 2538 (Last update 7/15/2010)
922
39
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการออกจากงาน พ.ศ. 2537(Last update 7/15/2010)
1213
40
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การปฏิบัติงานและการลาของพนักงาน 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549(Last update 7/15/2010)
1107
41
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2536 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549(Last update 7/15/2010)
832
42
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร 2536 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549(Last update 7/15/2010)
804
43
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการรับรองและค่ารับรองประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2536 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3 พ.ศ. 2548(Last update 7/15/2010)
984
44
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552(Last update 7/15/2010)
1109
45
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การทำงานล่วงเวลา 2536 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545(Last update 7/15/2010)
884
46
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การจ่ายเงินเดือน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541(Last update 7/15/2010)
977