ดูเรื่องร้องเรียน
ศูนย์รับข้อคิดเห็นและแจ้ง
เรื่องราวร้องทุกข์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
Please fill in the form. Submissions will be treated confidentially
กรุณากรอกตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและองค์การสวนพฤกษศาสตร์จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ นามสกุล
Email
ที่อยู่ติดต่อ
SecurityCode

    


Download คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ขั้นตอนการส่งเรื่องร้องเรียน

 
1.
กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะร้องเรียน ได้แก่ เรื่องที่จะร้องเรียน รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ชื่อ-นามสกุลผู้ร้องเรียน emailและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้
2.
กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและให้ข้อมูลตามความจริง โดยเฉพาะชื่อ นามสกุล และที่อยู่ที่จะสามารถติดต่อกลับ หากทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่ส่งเรื่องร้องเรียนมามีตัวตนอยู่จริง จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้
3.
กรุณากรอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ด้วยความสุภาพ ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายใดๆ
4.
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว เมื่อกดปุ่ม "ส่งเรื่องร้องเรียน" จะเข้าสู่ หน้าแนบเอกสารหรือรูปภาพประกอบ หากท่านมีเอกสารหรือรูปภาพประกอบก็ สามารถแนบมาด้วยได้ ในกรณีที่มีเอกสารหรือรูปภาพประกอบนั้น ไม่จำกัด จำนวนในการส่ง แต่จำกัดขนาดเอกสารหรือรูปภาพ ไม่เกิน 100K(100,000 bytes)
5.
เมื่อท่านเสร็จสิ้นในการส่งเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้ท่านกดที่ลิงค์เพื่อกลับมายังหน้าแรกของเว็บเป็นอัน เสร็จสิ้น
 
 
 
;
Last Update: 09/01/2012

:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand ::
All rights reserved