ฐานข้อมูลพฤกษศาศตร์พื้นบ้าน

Medicinal Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. Scientific Name Local Name Common Name Family Name
1 Alisma plantago-aquatica L. ขาเขียด, พา แพ ดุ Pha phae doo (บ้านแม่ออกหลวง) common water-plantain, devil's spoons, mad dog weed, thumbwort Alismataceae