ประกาศ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ภาคภาษาอังกฤษ


ภาคภาษาไทย


ทั้งหมด

มาตราการ กลไกในการพัฒนาองค์กร


นโบายการรับและให้ของขวัญ


มาตรการเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส


ทั้งหมด

แผนป้องกันและปราบปรามการทุตริต


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ทั้งหมด

รายงานการดำเนินการตามมาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561


การรายงานข้อร้องเรียน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด


การรายงานข้อร้องเรียน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด


รางานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562


รางานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561


ทั้งหมด

กิจกรรม


NO Gift Policy


มอบนโยบายการบริหารงานฯ


โครงการสัมมนา การสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนิน


โครงการอบรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ


ทั้งหมด

รายงานโครงการดำเนินการเรื่องร้องเรียน


ทั้งหมด

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในเรื่องของผลประประโยชน์ทับซ้อน


การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2561


เอกสารประกอบการอบรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปลูกฝังฐานความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ระจำปี 2561


คู่มือว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์


ทั้งหมด

NO Gift Policy

ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562 ขอให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัตินโยบายงดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบคุณธรรมที่เข้มแข็งขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่ให้บุคลากรยึดถือคุณธรรม 4 ประการ คือ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"

มอบนโยบายการบริหารงานฯ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ สร้างความเข้าใจและรับรู้ทิศทางนโยบายการบริหารงาน เพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บุคลากร อ.ส.พ. มีความเข้าใจและรับรู้ทิศทางนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากนั้น ผอ.อ.ส.พ. ได้บรรยายชี้แจงทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร บรรยายนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อด้วย ผอ.อ.ส.พ. นำคณะผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การคัดแยกขยะ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยนายคณิต โพธิจินดา หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด ซึ่ง อ.ส.พ.ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานต้นแบบระดับทอง ในการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม