ประกาศ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ภาคภาษาอังกฤษ


ภาคภาษาไทย


ทั้งหมด

มาตราการ กลไกในการพัฒนาองค์กร


นโบายการรับและให้ของขวัญ


มาตรการเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส


ทั้งหมด

แผนป้องกันและปราบปรามการทุตริต


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ทั้งหมด

รายงานการดำเนินการตามมาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561


การรายงานข้อร้องเรียน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด


การรายงานข้อร้องเรียน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด


รางานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562


รางานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561


ทั้งหมด

กิจกรรม


งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2562


NO Gift Policy


มอบนโยบายการบริหารงานฯ


โครงการสัมมนา การสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนิน


โครงการอบรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ


ทั้งหมด

รายงานโครงการดำเนินการเรื่องร้องเรียน


ทั้งหมด

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในเรื่องของผลประประโยชน์ทับซ้อน


การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2561


เอกสารประกอบการอบรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปลูกฝังฐานความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ระจำปี 2561


คู่มือว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์


ทั้งหมด

งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2562 ซึ่งผู้บริหารสูงสุด ได้ให้ความสำคัญและยึดมั่นในจรรยาบรรณขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานภายในองค์กร อันจะส่งผลให้องค์กรมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพโดยมีนายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้ร่วม ผนึกองค์กรสมาชิกและเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า 5,000 คน ร่วมแสดงพลังอาสาสู้โกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 พร้อมเปิดตัว ACT Ai ระบบปราบโกงอัจฉริยะสำหรับประชาชน ด้านองคมนตรี ปลุกพลังเงียบ แนะน้อมนำพระราโชบายจิตอาสา รวมพลังคนไทยปราบคอร์รัปชัน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

NO Gift Policy

ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562 ขอให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัตินโยบายงดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบคุณธรรมที่เข้มแข็งขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่ให้บุคลากรยึดถือคุณธรรม 4 ประการ คือ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"