:: ปฏิทินนิทรรศการในปี 2556
ครั้งที่ 1/2556
นิทรรศการ "รักษ์ป่า ชายเลน" ปฏิทินนิทรรศการในปี 2556 ครั้งที่ 1 เริ่มเปิดให้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง "รีไซเคิล ขยะคืนชีพ" ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
ครั้งที่ 1/2555
เริ่มเปิดให้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง ป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เริ่มจัดแสดงตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป
ครั้งที่ 2/2555

เริ่มเปิดให้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง มหัศจรรย์แห่งแมลง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เริ่มจัดแสดงตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2553 จนถึงเดือน เมษายน 2554


:: แสดงผลงาน
แสดงผลงาน
 
 

 


โซนนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
โซน 1 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงอุทิศ

พระวรกายและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง

โซน 2 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ
การแสดงภาพตัวแทนสิ่งมีชีวิตอาณาจักรต่าง ๆ ธรณีวิทยา
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความหลากหลายของพรรณพืชในประเทศไทย
โซน 3 ก้าวแรกของพฤกษศาสตร์ในประเทศไทย
การสำรวจพรรณไม้ในประเทศไทยมีมาช้านานตั้งแต่
สมัยอยุธยามาจนถึงปัจจุบันแต่ความรู้ทางพฤกษศาสตร์
ก็ยังไม่หมดสิ้น กลับมีสิ่งใหม่ ๆ ให้ค้นหาอีกมากมาย

โซน 4 ผจญภัย 10 ป่าไทย

ในประเทศไทย ป่าไม้มีความหลากหลายถึง 10 ชนิด
ได้แก่ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าพรุ
ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าทุ่งหญ้า
โซน 5 มหัศจรรย์ผึ้งและดอกไม้
แมลงกับดอกไม้มีความสัมพันธ์กันหลายรูปแบบโดยเฉพาะ
ผึ้งเป็นแมลงที่สำคัญในการช่วยผสมเกสรดอกไม้ ภายใน
ห้องแสดงชนิดพันธุ์ผึ้งที่พบได้ในประเทศไทย

 

 

;
Last Update: 5/11/2011

:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand ::
All rights reserved