หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   new1608821.pdf
        2.   TOR2491023.pdf
        3.   TOR2120693.pdf
        4.   new3.pdf
        5.   2แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์.pdf
        6.   3สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร.pdf
        7.   4หลักประกันสัญญา.pdf
        8.   5.1ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน.pdf
        9.   6.1บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑.pdf
        10.   6.2บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒.pdf
        11.   7-แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ.pdf