หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์758540.pdf
        2.   เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
        3.   TOR488292.pdf
        4.   2แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์635966.pdf
        5.   3สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร459392.pdf
        6.   4หลักประกันสัญญา42019.pdf
        7.   5897197.1ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน.pdf
        8.   5.2การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม.pdf
        9.   6977961.1บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑.pdf
        10.   6868693.2บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒.pdf
        11.   7-แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ632411.pdf