หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตําบลซากพง อําเภอ แกลง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
.
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ร่างประกาศเชิญชวน.pdf
        2.   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ .pdf