หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1-ประกาศองค์การฯ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างท่า.pdf
        2.   2-เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรื.pdf
        3.   3-TORท่าเทีอยบเรือ.pdf
        4.   4.1-แบบก่อสร้างท่าเทียบเรือ จำนวน 2 แห่ง.pdf
        5.   4.2-แบบก่อสร้างท่าเทียบเรือ จำนวน 2 แห่ง.pdf
        6.   4.3-แบบก่อสร้างท่าเทียบเรือ จำนวน 2 แห่ง.pdf
        7.   4.4-แบบก่อสร้างท่าเทียบเรือ จำนวน 2 แห่ง.pdf
        8.   5-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ290279.pdf
        9.   6-ราคากลางท่าเทียบเรือ6-9-66.pdf